Header
Головна Про підприємство Новини Повноваження Реєстр  Про неупередженість Фінанси Контакти
 

1. Назва підприємства:

Державне підприємство «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання» (ДП «СВЦОО»)

1. Company name:

The State Enterprise «Certification Test Centre of Heating Equipment» (SE “CTCHE”)

2. Прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства:

Олефіренко Анатолій Петрович - директор

2. Name and surname company manager:

Olefirenko Anatolii - director

3. Контактна інформація:

офіційний сайт:  www.svcoo.kiev.ua

3. Contact information:

Official site:   www.svcoo.kiev.ua

Адреса:

03150, м. Kиїв, вул. Загородня, 15 (юридична адреса)
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса)

Address:

03150, Kiev, Zagorodnya St., 15 (The legal address)
03045, Kiev, Plescheeva,10 (de facto address)

Приймальня директора:

(+38) 044-259-47-27, e-mail: svcoo@ukr.net

Admissions Director:

(+38) 044-259-47-27, e-mail: svcoo@ukr.net

Відділ сертифікації та стандартизації:

(+38) 044-360-61-78, (+38) 044-259-46-24,
e-mail:n.olefirenko@gmail.com

Сertification and standardization вepartment:

(+38) 044-360-61-78, (+38) 044-259-46-24,
e-mail:n.olefirenko@gmail.com

Сектор управління якістю:

(+38) 044-360-61-78, (+38) 044-259-46-24,
e-mail:vadim-svcoo@ukr.net

Quality Management branch:
(+38) 044-360-61-78, (+38) 044-259-46-24,
e-mail:vadim-svcoo@ukr.net

Лабораторія випробувань великих опалювальних котлів

(+38) 044-259-52-24, e-mail:bok88@ukr.net

Large power boilers testing laboratory

(+38) 044-259-52-24, e-mail:bok88@ukr.net

Лабораторія випробувань малих опалювальних котлів

(+38) 044-259-52-47, (+38) 044-360-61-80,
e-mail:svcооtest@ukr.net

Small power boilers testing laboratory

(+38) 044-259-52-47, (+38) 044-360-61-80,
e-mail:svcооtest@ukr.net

Лабораторія випробувань опалювальних приладів, плит, арматури, електробезпеки

(+38)-044-259-52-47, (+38) 044-360-61-80,
e-mail:svcооtest@ukr.net

Heaters, stoves, valves, electrical safety testing laboratory:

(+38)-044-259-52-47, (+38) 044-360-61-80,
e-mail:svcооtest@ukr.net


Лабораторія випробувань опалювальних приладів, плит, арматури, електробезпеки
Heaters, stoves, valves, electrical safety testing laboratory:
Лабораторія випробувань опалювальних приладів, плит, арматури, електробезпеки

(+38)-044-259-52-47, (+38) 044-360-61-80,
e-mail:svcооtest@ukr.net
Heaters, stoves, valves, electrical safety testing laboratory:

(+38)-044-259-52-47, (+38) 044-360-61-80,
e-mail:svcооtest@ukr.net

4. Логотип підприємства

2

4. Company logo

1

5. Інформація про діяльність
Основною функцією ДП «СВЦОО» як органу із сертифікації продукції є проведення комплексу робіт із сертифікації продукції і видача сертифікатів відповідності. Крім цього ДП «СВЦОО» проводить роботи з експертизи нормативних документів на продукцію, що сертифікується, бере участь у розробці національних та галузевих стандартів та у роботі технічного комітету МТК 98/ТК 17 з питань стандартизації в галузі акредитації, у міжнародному співробітництві з органами із сертифікації зарубіжних країн.
Як акредитований Випробувальний центр, акредитований на відповідність вимогам ДСТУ ISO 17025 (атестат акредитації
№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), ДП «СВЦОО» проводить сертифікаційні, приймальні, періодичні, визначальні, типові, кваліфікаційні випробування опалювального та іншого обладнання вітчизняного та іноземного виробництва.

5. Information about the activity:
The main function of SE “CTCHE” as a body of certification is a complex of works on certification and certificates of compliance issuing. Besides SE “CTCHE” conducting of the examination the regulations for products certified, is involved in the development of national and industry standards and in the Technical Committee МТК 98/ТК 17 on standardization in the field of accreditation in international cooperation with the certification of foreign countries.
As an accredited test Centre which have the accreditation with the requirements of ISO 17025 (accreditation number 2N122 from 16.07.2013), SE “CTCHE” holds certification, acceptance, periodic, determining typical, qualification testing of the heating and other equipment, which made by Ukrainian or foreign manufacturers.